Booiebos 24, 9031 Gent (Drongen) – 09/220 93 85 – admin@sios.be

Een attest BA4 en BA5. Wat is het en waarom is het nodig?

Een attest BA4 en BA5. Wat is het en waarom is het nodig?

Werken aan, of in de nabijheid van elektrische installaties houdt steeds een risico in. Foutieve handelingen bij het inrichten of manipuleren van een elektrische installatie kunnen dan ook zware gevolgen hebben voor de werknemer of de infrastructuur.

Daarom is het voor deze personen belangrijk een adequate opleiding te voorzien die hen helpt de mogelijke risico’s te kennen.

Verschil BA4/BA5

In artikel 47 van het AREI (“Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties”) wordt de bekwaamheid van personen met betrekking tot het werken aan elektrische installaties aangeduid met een code. Deze bestaat uit de letters BA en een cijfer van 1 tot 5.

Voor werkgevers en werknemers zijn vooral code BA4 en BA5 belangrijk.

BA4: De “gewaarschuwde personen” zijn de personen die:

  • Ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico’s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden
  • Ofwel permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hun toevertrouwde werkzaamheden

Teneinde de aan elektriciteit verbonden risico’s tot een minimum te herleiden.

BA5: De “vakbekwame personen” zijn de personen die via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en de maatregelen kunnen bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico’s te elimineren of tot een minimum te beperken.

Wie moet over een BA4-attest beschikken?

Een BA4 attest is specifiek bestemd voor werknemers zonder voorafgaande elektrische voorkennis, die toch in aanraking kunnen komen met elektrische installaties.

Concreet houdt dit in dat alle werknemers die onderhoud uitvoeren aan, of in de nabijheid van elektrische installaties een BA4-attest moeten hebben. Werknemers die in het bedrijf een lamp mogen vervangen, een zekering terug mogen aanzetten, of die moeten poetsen in de nabijheid van stopcontacten of schakelaars moeten over een BA4-attest beschikken dat aantoont dat de werknemer weet wat de risico’s zijn van elektriciteit en elektrische installaties.

Een werknemer met een BA4-attest mag zelf geen werken uitvoeren aan een elektrische installatie, behalve wanneer dat gebeurt onder toezicht van iemand met een BA5-attest.

Elektriciteit BA4 - BA5

Elektriciteit BA4 – BA5

Wat is dan een BA5-attest?

Een BA5-attest kan worden uitgereikt aan werknemers die voorafgaande kennis hebben over elektriciteit. Dit zijn personen die kunnen aantonen dat ze voldoende kennis hebben betreffende het werken aan elektrische installaties. Dit kan zijn door een diploma dat ze hebben behaald, of door aantoonbare werkervaring.

Een BA5-attest legt vast dat deze werknemers mogen werken aan elektrische installaties en dat ze de risico’s bij het uitvoeren van deze werken voldoende kunnen inschatten.

Opleiding BA5

Opleiding BA5

Wie maakt het attest op?

Een BA4 of BA5 attest wordt opgemaakt door de werkgever. In dit attest wordt bepaald welke werken door de persoon aan wie het attest wordt uitgereikt mogen worden uitgevoerd.

Welke werken de geattesteerde precies mag en kan uitvoeren wordt in het attest opgenomen op basis van een risicoanalyse van de elektrische installatie die is opgemaakt door een preventieadviseur.

In het attest moet dus duidelijk worden gespecifieerd welke taken de geattesteerde mag uitvoeren aan welke delen van de elektrische installatie. Ook kan in het attest worden opgenomen welke procedures er gelden bij het werken aan de elektrische installatie, en welke PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) de werknemer moet gebruiken bij het werken aan de installatie.

Is een opleiding verplicht?

Als werkgever is het belangrijk om de nodige instructies en opleidingen te verstrekken om de risico’s bij werkzaamheden aan elektrische installaties te ondervangen. Dit houdt in dat je als werkgever moet kunnen aantonen dat de ontvanger van een BA4/BA5 attest voldoende op de hoogte is van de risico’s bij het werken aan een elektrische installatie.

In een opleiding BA4 en BA5 worden deze risico’s uitvoerig belicht, en worden deelnemers op een adequate manier onderricht over de gevaren bij het werken aan, of in de nabijheid van elektrische installaties. Door een werknemer deze opleiding te laten volgen kan je als werkgever aantonen dat de geattesteerde over de nodige kennis beschikt om de werken die in het attest zijn opgenomen veilig uit te voeren.

Welke opleidingen biedt SIOS aan?

SIOS biedt zowel een opleiding “BA4” als “BA5” aan.

Een opleiding BA4 duurt één dag, een opleiding BA5 duurt twee dagen. Na het volgen van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat dat aantoont dat hij/zij de opleiding heeft gevolgd en je als werkgever kan aantonen dat je de nodige opleiding hebt voorzien voor je werknemer.

Data en inhoud van de opleiding BA4 vind je hier, voor de opleiding BA5 klik je hier.

Afbeeldingen: Unsplash/Markus Spiske, Pexels/Anete Lusina, Pexels/Ksenia Chernaya